Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne
§ 1
Przedmiot Regulaminu

Niniejszy Regulamin Portalu „hhzone.pl” określa warunki i zasady świadczenia przez Spółkę usług Portalu, warunki i zasady korzystania przez Użytkowników z Portalu, a także prawa i obowiązki Spółki i Użytkowników Portalu.
§ 2
Słownik

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

    Forum – forma grup dyskusyjnych służąca do wymiany informacji i poglądów między Użytkownikami Portalu poprzez dodawanie wypowiedzi przez Użytkowników (postów) za pośrednictwem Portalu;

    Konto – kontoprawidłowo założone na Portalu i prowadzone przez Użytkownika pod unikalną nazwą (loginem) będące zbiorem danych, obejmującym dane o Użytkowniku oraz historię jego działań w ramach Portalu, którego aktywacja prowadzi do zawarcia Umowy Uczestnictwa;

    Moderator – osoba oceniającą wypowiedzi Użytkowników na forum i inne treści wprowadzane na Portalu celem zapobiegania nadużywaniu systemu wypowiedzi, przestrzegania zasad regulaminu, wchodząca w skład zespołu moderującego Forum;

    Osoba Trzecia - każda osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nie będąca Użytkownikiem, Moderatorem ani Spółką;

    Portal – prowadzony w języki polskim portal internetowy prowadzony przez Spółkę na stronie internetowej hhzone.pl Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Portalem to dowolna graficzna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i szyfrowaniem połączeń wykorzystujących protokół SSL;

    Rejestracja – procedura zakładania Konta na Portalu;

    Regulamin – niniejszy Regulamin Portalu wraz z jego wszystkimi załącznikami i zmianami;

    Spółka – spółka Dase Financial Group S.A. z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 29/8, 58-100 Świdnica, wpisana do rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000377029, nr NIP 884-24-70-845, REGON 891489063;

    Umowa Uczestnictwa – umowa zawierana pomiędzy Spółką a Użytkownikiem z chwilą założenia Konta Użytkownika, której przedmiotem jest umożliwienie przez Spółkę uczestniczenia Użytkownikowi w usługach świadczonych przez Portal;

    Użytkownik – podmiot, który dokonał rejestracji w Portalu i tym samym założył Konto Użytkownika na Portalu uzyskując dostęp do usług świadczonych przez Spółkę na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 3

Zgoda Użytkownika

Dokonanie Rejestracji w Portalu oznacza, że:

    Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu i Polityki Prywatności w ich brzmieniu na dzień dokonania rejestracji.

    Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę podanych przez siebie danych osobowych, wyłącznie dla realizacji praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem prawa do kontroli przetwarzania danych.

II. Rejestracja
§ 1
Rejestracja

    Prawo do rejestracji w Portalu mają:

        osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;

        osoby fizyczne, które ukończyły 13 rok życia, z ograniczeniami wynikającymi z Regulaminu;

        osoby prawne;

        jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania;

    Rejestracja w Portalu jest bezpłatna.

    W celu dokonania rejestracji Użytkownik wybiera nazwę Użytkownika (login). Nazwa Użytkownika nie może naruszać praw ani dóbr osobistych innych Użytkowników, praw Osób Trzecich, wprowadzać w błąd co do Użytkownika, zawierać treści niezgodnych z prawem, z niniejszym Regulaminem lub też z dobrymi obyczajami.

    W celu dokonania Rejestracji w Portalu należy wypełnić formularz rejestracyjny obecny na stronie Portalu poprzez uzupełnienie danych zgodnie z prawdą:

        osoby fizyczne nie korzystające z Portalu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w celu rejestracji wypełniają formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania wraz z podaniem województwa i kraju, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nazwy UzŻytkownika (login) oraz hasła, a w przypadku osób fizycznych, o których mowa w punkcie II § 1 ustęp 1 podpunkt b), także podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania wraz z podaniem województwa i kraju orz numeru telefonu przedstawiciela ustawowego;

        osoby fizyczne korzystające z Portalu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, wypełniają formularz rejestracyjny poprzez osobę umocowaną do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika, podając: nazwę Użytkownika (login) oraz hasło, imię i nazwisko osoby umocowanej do dokonywania wszelkich czynności w imieniu podmiotu, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, pełną nazwę (firmy) podmiotu rejestrowanego oraz adres jego siedziby wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), numer rachunku bankowego, NIP oraz REGON.

    Z chwilą wypełnienia formularza rejestracyjnego w sposób opisany w punkcie II § 1 ustęp 4 Regulaminu i potwierdzenia prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym następuje dokonanie Rejestracji w Portalu. Podmiot, który dokonał Rejestracji w sposób opisany w punkcie II § 1 ustęp 4 podpunkt b) Regulaminu obowiązany jest w terminie do 14 dni od dnia dokonania Rejestracji przesłać Spółce kopię dokumentów potwierdzających dane określone w formularzu rejestracyjnym. Dokumenty można przesłać również w formie elektronicznej.

    Po dokonaniu Rejestracji w Portalu, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierającą w treści link, którego kliknięcie potwierdza Rejestrację w Portalu.

    Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do założenia na Portalu:

        Konta Zwykłego – w przypadku, jak określony w punkcie II § 1 ustęp 4 podpunkt a) Regulaminu;

        Kontro Junior – w przypadku, jak określony w punkcie II § 1 ustęp 4 podpunkt a) Regulaminu odnośnie osób fizycznych, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat;

        Konta Firmowego – w przypadku, jak określony w punkcie II § 1 ustęp 4 podpunkt b) Regulaminu pod warunkiem otrzymania przez Organizatora dokumentów potwierdzających dane określone w formularzu rejestracyjnym oraz ich pozytywnej weryfikacji przez Organizatora;

    Z chwilą założenia Konta dochodzi do zawarcia Umowy Uczestnictwa, uprawniającej Użytkownika do pełnego korzystania z usług świadczonych przez Portal z tym zastrzeżeniem, że w przypadku Użytkownika Konta Junior korzystanie z usług świadczonych przez Portal jest ograniczone według zasad przewidzianych w Regulaminie.

    W przypadku, gdy po dokonaniu Rejestracji w Portalu podmiot nie otrzyma wiadomości zawierającej w treści link, który umożliwia potwierdzenie Rejestracji, w terminie do 3 dni od dnia dokonania Rejestracji, wówczas proces Rejestracji należy powtórzyć.

    Brak potwierdzenia Rejestracji w sposób określony w punkcie II § 1 ustęp 6 Regulaminu w ciągu 24 godzin od dnia dokonania Rejestracji, oraz brak dokumentów potwierdzających dane określone w formularzu rejestracyjnym Konta Firmowego w terminie 30 dni od dnia dokonania Rejestracji, skutkuje usunięciem danych podmiotu rejestrowanego.

§ 2

Zmiana danych Konta Użytkownika

    W przypadku zmiany danych Użytkownika, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznej ich aktualizacji.

    Zmiana danych polega na wypełnieniu formularza zmiany danych i potwierdzeniu prawdziwości zawartych w nich danych. Na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierającą w treści link, którego kliknięcie potwierdza zmianę danych Użytkownika.

    Z chwilą potwierdzenia zamiany danych podmiot, który dokonał zmiany danych Konta Firmowego, obowiązany jest w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia zmiany danych przesłać Spółce kopię dokumentów potwierdzających dane określone w formularzu zmiany danych. Niewykonanie tego obowiązku w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia zmiany danych może skutkować czasowym zablokowaniem Konta Firmowego w trybie określonym w punkcie II § 5 Regulaminu do czasu otrzymania przez Spółkę kopii wskazanych dokumentów. Dokumenty można przesłać również w formie elektronicznej.

    Zmiana danych jest skuteczna względem Spółki z chwilą potwierdzenia zmienionych danych, a w przypadku Konta Firmowego – z chwilą otrzymania przez Spółkę kopii dokumentów potwierdzających dane określone w formularzu zmiany danych. Zmiana danych jest skuteczna względem Użytkowników Portalu z chwilą umieszczenia zmienionych danych w Portalu przez Spółkę.

    Nie jest możliwa zmiana nazwy Użytkownika (login) podana w trakcie procesu Rejestracji.

§ 3

Konto użytkownika

    Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w Portalu nazwy (login) i hasła (logowanie).
    Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.

    Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Użytkownika.

    Konto Użytkownika jest niezbywalne. Użytkownik nie może w jakikolwiek sposób przekazać Osobie Trzeciej swojej nazwy Użytkownika (login) podanej w trakcie procesu Rejestracji. Wyjątkiem jest przejście Konta Firmowego na rzecz innego przedsiębiorcy w razie zbycia przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części.

    Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadku udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.

    Z chwilą ukończenia 18 (osiemnastego) roku życia Użytkownik Konta Junior automatycznie staje się Użytkownikiem Konta Zwykłego, bez konieczności dokonywania jakichkolwiek czynności, a wszelkie ograniczenia wiążące się ze statusem Użytkownika Konta Junior wygasają.

 

§ 4

Profil

    Każdy Użytkownik może bezpłatnie stworzyć Profil w Portalu i bezpłatnie z niego korzystać. W Profilu można umieścić zdjęcia, informacje o sobie, o swoich zainteresowaniach, informacje kontaktowe, informacje o swojej twórczości oraz inne, których umieszczenie umożliwia Portal. Użytkownik może umieszczać w Profilu informacje, zdjęcia, utwory oraz inne treści, do których posiada prawa autorskie.

    Użytkownik nie może podszywać się pod znane postacie, innych Użytkowników, umieszczać w Profilu informacji nieprawdziwych lub błędnych oraz zdjęć, obrazów i innych treści, do których Użytkownik nie posiada praw autorskich.

    Spółka nie odpowiada za treści umieszczone w Profilu i jego zawartość. W przypadku podjęcia wiarygodnej informacji, że informacje lub inne treści zamieszczone w Profilu naruszają prawa autorskie innych Użytkowników lub osób trzecich, Spółka może uniemożliwić dostęp do tych materiałów do czasu wyjaśnienia sprawy.

    Wszelkie materiały umieszczone w Profilu Użytkownika można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny (w celach niekomercyjnych). Spółka nie odpowiada za niezgodne z prawem wykorzystanie przez Użytkowników i osoby trzecie treści udostępnionych w Profilu.

    § 5
    Blokowanie Konta

    Spółka zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez Spółkę w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone. Spółka może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast odzyska dostęp do Konta.
    Spółka zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez Organizatora w przypadku naruszania przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, w tym zwłaszcza w przypadku podania nieprawdziwych lub niepełnych danych w formularzu rejestracyjnym lub formularzu zmiany danych, umieszczenia w profilu informacji lub innych treści naruszających prawa autorskie innych Użytkowników lub osób trzecich, podejmowania czynności zmierzających do uzyskania nieprzysługujących Użytkownikowi praw dostępu lub do naruszenia prawidłowego działania Portalu i oferowanych przez Spółkę usług, oraz korzystania przez Użytkownika z nieautoryzowanych programów lub skryptów podczas korzystania z usługi sklepu hhzone.pl.
    O zakresie i czasie trwania zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez Spółkę decyduje Spółka. Użytkownik ma prawo zgłosić Reklamację.

    Zablokowanie Konta Użytkownika nie pozbawia Spółki prawa do rozwiązania Umowy Uczestnictwa z Użytkownikiem, do którego należy zablokowane Konto i usunięcia jego Konta zgodnie z punktem II § 7 ustępem 7 Regulaminu.

    § 6
    Inne obowiązki Użytkowników Portalu

    Regulamin określa obowiązki każdego Użytkownika.
    Poza szczególnymi obowiązkami na poszczególnych etapach czynności wykonywanych przez Użytkownika w ramach Portalu, przewidzianymi w Regulaminie, każdy Użytkownik ma obowiązek: Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych, układu i kompozycji elementów graficznych, prawa własności przemysłowej i prawa na znaki towarowe Portalu hhzone.pl przysługują Organizatorowi na każdym polu eksploatacji. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych, ich układu i kompozycji oraz oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Spółce bez zgody Spółki.
        wszelkie działania w ramach Portalu podejmować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminu, a także zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności Użytkownik nie może wykorzystywać Portalu do dostarczania w jakiejkolwiek formie treści o charakterze bezprawnym lub nieobyczajnym;
        we własnym zakresie archiwizować na trwałym nośniku informacje o umowach zawieranych w ramach Portalu i innych podejmowanych przez niego czynnościach;
    Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność ze stanem faktycznym, nieprawidłowość lub niekompletność danych, które podają Użytkownicy w ramach swoich Kont podczas Rejestracji i po Rejestracji.
    Wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania związane z korzystaniem z danego Konta Użytkownika przez Użytkownika lub Osoby Trzecie ponosi wyłącznie Użytkownik, do którego należy dane Konto Użytkownika.

§ 7
Rozwiązanie Umowy Uczestnictwa

    Każda ze stron Umowy Uczestnictwa ma prawo ją rozwiązać na zasadach określonych poniżej. Skuteczne rozwiązanie Umowy Uczestnictwa jest równoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika w Portalu.

    Użytkownik ma prawo odstąpienia od Umowy Uczestnictwa w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny pod warunkiem, że nie złożył oferty kupna ani nie wystawił utworu w sklepie hhzone.pl.

    Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę Uczestnictwa. bez podania przyczyny pod warunkiem, że na dzień złożenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy Uczestnictwa wszelkie czynności wykonane w ramach Portalu został przez Użytkownika zakończone i nie zostały podjęte inne czynności, w szczególności wystawione Utwory został skutecznie sprzedany Kupującemu, Użytkownik nie wystawił nowych Utworów, Użytkownik nie złożył innych ofert kupna w sklepie hhzone.pl

    Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i rozwiązaniu umowy, o których mowa w punkcie II § 7 ustęp 2 i 3 Użytkownik składa poprzez wypełnienie formularza rozwiązania umowy obecnego na podstronie Portalu. Po wypełnieniu formularza rozwiązania umowy na adres e-mail Użytkownika zostanie wysłana wiadomość zawierająca w treści link, którego kliknięcie potwierdza złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo o rozwiązaniu umowy. Z chwilą potwierdzenia złożenia oświadczenia przez Użytkownika, Umowa Uczestnictwa ulega rozwiązaniu, z zastrzeżeniem punktu VI § 1 ustępu 4 Regulaminu.

    W przypadku, gdy po wypełnieniu formularza rozwiązania umowy Użytkownik nie otrzymania wiadomości zawierającej w treści link, który umożliwia potwierdzenie złożenia oświadczenia w terminie do 3 dni od dnia wypełnienia formularza, wówczas ma prawo do złożenia Reklamacji.

    Brak potwierdzenia złożenia oświadczenia, o którym mowa w punkcie II § 7 ustęp 4, w ciągu 24 godzin, od dnia wypełnienia formularza rozwiązania umowy, powoduje bezskuteczność złożonego oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy bądź o rozwiązaniu umowy.

    Spółka ma prawo rozwiązać Umowę Uczestnictwa z Użytkownikiem w następujących przypadkach:

        Użytkownik narusza zasady Regulaminu, w szczególności Użytkownik korzysta z nieautoryzowanych przez Organizatora programów, podejmuje działania zmierzające do unikania zapłaty opłat i prowizji należnych za dotychczasowe działania w ramach Portalu;

        Użytkownik narusza prawo, Regulamin, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje w inny sposób;

        Moderator zablokował działalność Użytkownika na Forum po raz drugi na podstawie punktu IV § 2 ustępu 1 punkt c).

    Rozwiązanie Umowy przez Spółkę w sposób określony powyżej w punkcie II § 7 ustęp 7 Regulaminu możliwe jest po uprzednim poinformowaniu Użytkownika drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika, że jego zachowanie narusza prawo, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje lub Regulamin, stanowiącym wezwanie do zaniechania takiego zachowania. W razie stwierdzenia drugiego naruszenia przez Użytkownika prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów lub Regulaminu, Spółka ma prawo niezwłocznie rozwiązać Umowę Uczestnictwa z danym Użytkownikiem.

    Rozwiązanie Umowy Uczestnictwa nie zwalnia stron od rozliczenia wzajemnych zobowiązań.

III. Reklamacja

§ 1

Prawo do zgłoszenia reklamacji

    Spółka ma prawo do złożenia Reklamacji:

        gdy usługi lub inne działania Spółki są niezgodne z Regulaminem;

        w przypadku niezrealizowania usługi przez Spółkę określonej w Regulaminie sklepu hhzone.pl;

        w przypadku zablokowania Konta Użytkownika na podstawie punktu II § 4 ustępu 1 i 2 Regulaminu;

        w przypadku określonym w punkcie II § 7 ustęp 5 Regulaminu;

        w innych przewidzianych w Regulaminie przypadkach;

    Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Portalu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu zaistniałe wskutek awarii systemu lub sprzętu obsługującego Portal, a także w związku z przerwą w działaniu niezbędna da konserwacji lub naprawy systemu.

    Spółka nie odpowiada za szybkość przesyłu danych i jej ograniczenia wynikające z uwarunkowań technicznych, technologicznych, systemowych, ekonomicznych oraz rodzaju łącz transmisyjnych.

    Informacje o wszystkich przerwach technicznych, błędach technicznych i awariach, a także o wznowieniu Aukcji i o zakończeniu przerwy technicznej, będą umieszczane na stronie głównej Portalu.

§ 2

Postępowanie reklamacyjne

    Reklamację zgłasza się w formie elektronicznej za pomocą odpowiedniego formularza reklamacyjnego na podstronie Portalu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę Użytkownika (login) oraz opis zastrzeżenia Użytkownika.

    Prawo do zgłoszenia Reklamacji przysługuje w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia reklamacji. Reklamację zgłoszoną po upływie powyższego terminu Spółka może pozostawić bez rozpatrzenia.

    Jeśli Reklamacja wymaga uzupełnienia, Spółka zwraca ją Użytkownikowi w celu uzupełnienia.

    Spółka rozpoznaje Reklamację w terminie 14 (czternastu dni) od dnia otrzymania reklamacji od Użytkownika, a w przypadku, o którym mowa w punkcie III § 2 ustęp 3 Regulaminu, od dnia uzupełnienia Reklamacji przez Użytkownika.

    Odpowiedź na Reklamację wysyłana jest na adres e-mail Użytkownika, który zgłosił Reklamację. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Spółka może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego Reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.

IV. Forum hhzone.pl

§ 1

Dodawanie postów

    Forum służy do kulturalnej wymiany opinii i informacji. Dodawać wypowiedzi na forum (postów) może jedynie Użytkownik Portalu.

    Hhzone.pl nie odpowiada za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników, treści wysyłanych i otrzymywanych wiadomości prywatnych oraz za zawartość publikowanych lub przekazywanych przez Użytkowników danych. Za treść każdej wypowiedzi, wiadomości oraz zawartość danych odpowiada ich autor.

    Wypowiedź nie może naruszać prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów oraz Regulaminu. Wypowiedź nie może naruszać dóbr osobistych innych Użytkowników, Moderatora, Spółki ani osób trzecich. Wypowiedzi należy umieszczać we właściwy temacie Forum w formie zrozumiałej. Wypowiedzi nie mogą zawierać treści reklamowych, treści zakazanych przez prawo, treści zawierające linki nie związane z tematyką Forum.

    Użytkownik nie może podszywać się pod osoby znane, pod Moderatorów, innych Użytkowników lub Spółkę. Zabrania się podawania fałszywych informacji co do funkcjonowania Portalu oraz zasad na nim panujących w szczególności sugerowanie w jakikolwiek sposób, że informacje podawane są w imieniu Portalu lub Spółki.

§ 2

Moderator

    Moderator monitoruje przestrzeganie przez Użytkowników zasad Regulaminu.

    Każdy Użytkownik może zgłosić naruszenie zasad Regulaminu poprzez przycisk „zgłoś do moderatora” znajdujący się przy każdym wpisie.

    Moderator ma prawo:

        usunąć wypowiedzieć w przypadku:

    wypowiedzi naruszających punkt IV § 1 ustęp 3 i 4;

    wypowiedzi zawierających linki lub informacje skąd można pobrać nielegalnie publikowane nagrania lub teledyski oraz inne niedopuszczalne linki;

    wypowiedzi zawierających wulgaryzmy w jakimkolwiek języku;

    wypowiedzi obrażających i wyśmiewających wykonawców i ich fanów;

    wypowiedzi napisanych niegramatycznie, niestylistycznie i z duża ilością błędów;

    wypowiedzi napisanych w sposób nieczytelny, w sposób utrudniający przeglądanie wypowiedzi lub korzystanie z forum przez innych Użytkowników;

    wypowiedzi i tematów zamieszczanych w wielokrotnie;

    wypowiedzi zawierających prośby o zablokowanie innego Użytkownika, usunięcie jakiejś wypowiedzi lub pytania, dlaczego wypowiedzi zostały usunięte;

    wypowiedzi dotyczących prywatnych spraw pomiędzy Użytkownikami;

        scalić wypowiedzi w jeden temat, podzielić temat, przenieść wypowiedzi do innego tematu;

        zamknąć dyskusję w dowolnym temacie i w dowolnym momencie:

    w przypadku stwierdzenia, że w danym temacie większość wypowiedzi są to wypowiedzi jak określone w punkcie IV § 2 ustęp 2 punkt a);

    gdy od dnia ostatniej wypowiedzi w danym temacie upłynął okres dwóch lat;

        zablokować działalność Użytkownika na forum na czas określony dwóch miesięcy, gdy:

    Użytkownik nie przestrzega zasad Forum i Regulaminu w sposób uporczywy. Za uporczywe nie przestrzeganie zasad Forum uznaje się taką sytuację, gdy w okresie danego miesiąca od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca wypowiedzi Użytkownika zostały usunięte przez Moderatora co najmniej pięć razy;

    Użytkownik naruszył punkt IV § 1 ustęp 5 Regulaminu;

    Decyzje Moderatora nie podlegają odwołaniu w trybie Reklamacji ani żadnym innym. Decyzje Moderatora nie wymagają podania Użytkownikowi uzasadnienia.

    Aktualny skład zespołu moderującego można sprawdzić w zakładce „zespół moderujący” na stronie głównej Forum.

    W przypadku umieszczenia wypowiedzi naruszających czyjeś dobra, na wniosek poszkodowanej osoby za okazaniem nakazu wydanego przez odpowiednie organu, mogą zostać wydane wszelkie dane dotyczące Użytkownika i połączenia, z którego korzystał dodając taką wypowiedź.

V. Poufność i prywatność

§ 1

Dane osobowe

    Rejestracja w Portalu i zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych.

    Użytkownik podaje swoje dane osobowe na zasadzie dobrowolności, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację.

    Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Spółka. Spółka zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu w zakresie niezbędnym do realizacji i rozliczenia usług świadczonych w ramach Portalu, w tym zwłaszcza określonych w Regulaminie Sklepu hhzone.pl. Spółka może przetwarzać dane osobowe w celach statystycznych, świadczenia usług, archiwizacji, informacyjnych i reklamowych, w szczególności związanych z funkcjonowaniem Portalu.

    Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich oraz zapewniający Użytkownik korzystanie ze swoich praw określonych ustawą.

    Bez zgody Użytkownika Spółka nie ujawnia jego danych osobowych. Spółka informuje, że niektóre usługi dostępne w Portalu, w tym tworzenie Profilu Użytkownika, komunikacja on-line, wypowiedzi na forum, umożliwiają Użytkownikom samodzielnie i dobrowolnie udostępnić swoje dane osobowe innym Użytkownikom. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki takiego działania. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych na Portalu przez jej Użytkowników.

    Spółka może udostępnić dane osobowe Użytkownika podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

    Spółka usuwa dane osobowe Użytkownika w przypadku rozwiązania Umowy Uczestnictwa przez którąkolwiek ze stron, z zastrzeżeniem, że:

        w przypadku, gdy Użytkownik nie uregulował swoich zobowiązań finansowych względem Spółki, usunięcie danych osobowych nastąpi niezwłocznie po pełnym rozliczeniu się przez Użytkownika ze Spółką;

        w przypadku, gdy Użytkownik naruszył Regulamin, co skutkuje jego odpowiedzialnością cywilną, karną lub administracyjną, usunięcie danych nastąpi niezwłocznie po wyjaśnieniu okoliczności związanych z ustaleniem odpowiedzialności Użytkownika, nie później niż w terminie do 30 dni od dnia rozwiązania umowy.

§ 2

Newsletter

    Użytkownik ma możliwość zaprenumerowania biuletynu informacyjnego (Newsletter) Portalu.

    Użytkownik będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na dostarczanie mu przez Portla korespondencji drogą elektroniczną oraz dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych o której mowa w § 1 ustęp 1 powyżej.

    Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newsletter poprzez kliknięcie na link znajdujący się w przesłanym mu mailu zawierającym Newsletter.

VI. Postanowienia końcowe

§ 1

Zmiana Regulaminu

    Spółka może zmienić Regulamin w każdym czasie.

    Zamiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 3 dni do dnia udostępnienia zmienionego Regulaminu przez Spółkę w Portalu.

    Użytkownicy, przy pierwszym logowaniu do Portalu licząc od dnia wejścia w życie zmian Regulaminu, zostaną powiadomieni o:

        zmianie Regulaminu i jego nowym brzmieniu;

        sposobie akceptacji zmiany Regulaminu;

        prawie odmowy akceptacji zmiany Regulaminu;

        skutkach odmowy akceptacji zmiany Regulaminu.

    Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem Umowy Uczestnictwa z tym zastrzeżeniem, że w przypadku czynności Użytkownika podejmowanych w ramach portalu przed odmową akceptacji Nowego Regulaminu, rozwiązanie Umowy Uczestnictwa i usunięcie Konta nastąpi z upływem 14 dni od dnia zakończenia wszelkich czynności przez Użytkownika podjętych w ramach portalu.

§ 2

Właściwe prawo i sąd

    Prawem właściwym dla wszelkich czynności podejmowanych przez Użytkownika lub przez Spółkę w ramach Portalu lub za jego pośrednictwem jest prawo polskie.

    Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i wszelkie jego postanowienia powinny być interpretowane zgodnie z tym prawem. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

    Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy polski sąd powszechny.

§ 3

Ważność

Wszystkie postanowienia Regulaminu są ważne i wiążące. Jeżeli jednak jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne prawomocnym orzeczeniem Sądu, wówczas postanowienie takie uznaje się za odrębne od pozostałych postanowień Regulaminu i nie wpływa ono na zgodność z prawem, ważność, wykonalność i skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W takim przypadku Spółka niezwłocznie zmieni lub uzupełni Regulamin w sposób oddający możliwie najwierniejszy zamiar Spółka wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało za nieważne.

§ 4

Wejście w życie

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na Portalu. Regulamin dostępny jest na Portalu hhzone.pl, jak również w siedzibie Spółki pod jej adresem.